تلویزیون شهری

تلویزیون شهری

تلویزیون های شهری به طور کلی در فضای باز (outdoor) و در فضای سرپوشیده (indoor) مورد استفاده قرار می گیرند. یک تلویزیون شهری ایده آل دارای موارد زیر می باشد.


 • فاصله دید 

یکی از آیتم های بسیار مهم در انتخاب نوع تلویزیون شهری فاصله دید بیننده از نمایشگر می باشد به طوری که هر چه فاصله دید بیننده از نمایشگر بیشتر باشد از نمایشگرهایی با تراکم پیکسلی کمتر و هرچه  فاصله دید بیننده از نمایشگر کمترباشد باید از نمایشگرهایی با تراکم پیکسلی بیشتر استفاده کرد.


 • دات پیچ

به میزان فاصله میان پیکسل ها در تلویزیون های شهری دات پیچ گفته می شود. با توجه به میزان فاصله دید بیننده از نمایشگر دات پیچ مناسب انتخاب می شود. به طور کلی در تلویزیون های الماس پارس از دات پیچ 2.5 تا دات پیچ 20 میلی متر مورد استفاده قرار می گیرد. هرچه میزان فاصله میان پیکس ها کمتر باشد تراکم پیکسل ها بیشتر و هرچه میزان فاصله میان پیکس ها بیشترباشد تراکم پیکسل ها کمتر می باشد.


 • میزان روشنایی

یکی از مهمترین آیتم های تلویزیون های شهری میزان روشنایی آن می باشد که واحد آن شمع (candle) است. تلویزیون شهری از تعدادی کابینت که هرکدام از کابینت ها از تعدادی ماژول تشکیل می شوند ساخته می شود. هر کدام از ماژول ها دارای تراشه هایی هستند که رابطه مستقیمی با پیکسل ها دارند. هر چه تعداد پیکسل های متصل به این تراشه ها کمتر باشد میزان روشنایی نمایشگر بیشتر و هرچه  تعداد پیکسل های متصل به این تراشه ها بیشترباشد میزان روشنایی نمایشگر کمتر می باشد. به این روند در تلویزیون های شهری اسکن گفته می شود. به طور کلی تلویزیون های الماس پارس دارای اسکن های یک (استاتیک)، دو ، چهار، هشت، شانزده و سی و دو می باشد.


 • کابینت تلویزیون شهری

از آیتم های بسیار مهم تلویزیون شهری نوع کابینت آن می باشد. کابینت های استاندارد میتوانند نقش به سزایی در طول عمر یک نمایشگر ایفا کنند. کابینت های استاندارد الماس پارس بسته به نوع نمایشگر دارای ضخامت ورق مناسب و همچنین دارای سیستم تهویه هوای مناسب می باشد. همچنین استفاده از سنسور دما در کابینت ها باعث می شود که میزان دما در طول کل سال در حالت معتدل تنظیم شود. در کابینت های الماس پارس از کابل های استاندارد برای ارسال اطلاعات جهت افزایش کیفیت نمایش و همچنین کابل های استاندارد برق جهت جلوگیری از وقوع آتش سوزی استفاده می شود.

  

 


 • زاویه دید

امروزه یکی از ویژگی های بسیار مهم درصنعت نمایشگرها زاویه دید آن می باشد. اگر یک نمایشگر دارای زاویه دید مناسب نباشد افرادی که در زوایای مختلف نمایشگر را مشاهده می کنند نمی توانند بخش هایی از نمایشگر را به خوبی مشاهده کنند. زاویه دید نمایشگرهای الماس پارس برای بیننده  150 درجه در سطح افقی و 150 درجه در سطح عمودی می باشد.


 • تلویزیون شهری دات پیچ 2.5
تلویزیون شهری دات پیچ 2.5 در فضای سرپوشیده مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات فنی تلویزیون دات پیچ 2.5 الماس پارس
SMD 2020 پیکربندی پیکسل Pixel Configuration
2.5mm دات پیچ Pixel Pitch
160/000pixels/sqm  تراکم پیکسل Pixel Density
480x480x80 mm ابعاد کابینت Cabinet Dimensions LxWxH
160x160 mm ابعاد ماژول Module Dimensions LxWxH
7.5kg وزن کابینت Cabinet weight
12 bit تعداد بیت سطوح خاکستری Color Grayscale
4096-65536 تعداد سطوح خاکستری Gray Scale per Color  level
1920-3840 نرخ تازه سازی Refresh Rate Hz
32 نوع اسکن Driving Type
1000 میزان روشنایی Brightness
150 زاویه دید در سطح افقی Optimal Horizontal Viewing Angle
150 زاویه دید در سطح عمودی Optimal Vertical Viewing Angle


 • تلویزیون شهری دات پیچ 2.9
تلویزیون شهری دات پیچ 2.9 در فضای سرپوشیده مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات فنی تلویزیون دات پیچ 2.9 الماس پارس
SMD 2020 پیکربندی پیکسل Pixel Configuration
2.9mm دات پیچ Pixel Pitch
112/896pixels/sqm  تراکم پیکسل Pixel Density
500x500x80 mm ابعاد کابینت Cabinet Dimensions LxWxH
250x250 mm ابعاد ماژول Module Dimensions LxWxH
8kg وزن کابینت Cabinet weight
12 bit تعداد بیت سطوح خاکستری Color Grayscale
4096-65536 تعداد سطوح خاکستری Gray Scale per Color  level
1920-3840 نرخ تازه سازی Refresh Rate Hz
16 نوع اسکن Driving Type
1100 میزان روشنایی Brightness
150 زاویه دید در سطح افقی Optimal Horizontal Viewing Angle
150 زاویه دید در سطح عمودی Optimal Vertical Viewing Angle


 • تلویزیون شهری دات پیچ 3
تلویزیون شهری دات پیچ 3 در فضای سرپوشیده مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات فنی تلویزیون دات پیچ 3 الماس پارس
SMD 2020 پیکربندی پیکسل Pixel Configuration
3mm دات پیچ Pixel Pitch
110/889pixels/sqm  تراکم پیکسل Pixel Density
576x576x80 mm ابعاد کابینت Cabinet Dimensions LxWxH
192x192 mm ابعاد ماژول Module Dimensions LxWxH
8kg وزن کابینت Cabinet weight
12 bit تعداد بیت سطوح خاکستری Color Grayscale
4096-65536 تعداد سطوح خاکستری Gray Scale per Color  level
1920-3840 نرخ تازه سازی Refresh Rate Hz
16 نوع اسکن Driving Type
1100 میزان روشنایی Brightness
150 زاویه دید در سطح افقی Optimal Horizontal Viewing Angle
150 زاویه دید در سطح عمودی Optimal Vertical Viewing Angle


 • تلویزیون شهری دات پیچ 3.9
تلویزیون شهری دات پیچ 3.9 در فضای سرپوشیده مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات فنی تلویزیون دات پیچ 3.9 الماس پارس
SMD 2020 پیکربندی پیکسل Pixel Configuration
3.9mm دات پیچ Pixel Pitch
65/536pixels/sqm  تراکم پیکسل Pixel Density
500x500x80 mm ابعاد کابینت Cabinet Dimensions LxWxH
250x250 mm ابعاد ماژول Module Dimensions LxWxH
8kg وزن کابینت Cabinet weight
12 bit تعداد بیت سطوح خاکستری Color Grayscale
4096-65536 تعداد سطوح خاکستری Gray Scale per Color  level
1920-3840 نرخ تازه سازی Refresh Rate Hz
16 نوع اسکن Driving Type
1200 میزان روشنایی Brightness
150 زاویه دید در سطح افقی Optimal Horizontal Viewing Angle
150 زاویه دید در سطح عمودی Optimal Vertical Viewing Angle


 • تلویزیون شهری دات پیچ 4
تلویزیون شهری دات پیچ 4 در فضای سرپوشیده مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات فنی تلویزیون دات پیچ 4 الماس پارس
SMD 2020 پیکربندی پیکسل Pixel Configuration
4mm دات پیچ Pixel Pitch
62/500pixels/sqm  تراکم پیکسل Pixel Density
512x512x80 mm ابعاد کابینت Cabinet Dimensions LxWxH
160x320 mm ابعاد ماژول Module Dimensions LxWxH
8kg وزن کابینت Cabinet weight
12 bit تعداد بیت سطوح خاکستری Color Grayscale
4096-65536 تعداد سطوح خاکستری Gray Scale per Color  level
1920-3840 نرخ تازه سازی Refresh Rate Hz
16 نوع اسکن Driving Type
1200 میزان روشنایی Brightness
150 زاویه دید در سطح افقی Optimal Horizontal Viewing Angle
150 زاویه دید در سطح عمودی Optimal Vertical Viewing Angle


 • تلویزیون شهری دات پیچ 5
تلویزیون شهری دات پیچ 5 در فضای سرپوشیده مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات فنی تلویزیون دات پیچ 5 الماس پارس
SMD 2727 پیکربندی پیکسل Pixel Configuration
5mm دات پیچ Pixel Pitch
40/000pixels/sqm  تراکم پیکسل Pixel Density
640x640x80 mm ابعاد کابینت Cabinet Dimensions LxWxH
160x320 mm ابعاد ماژول Module Dimensions LxWxH
8.5kg وزن کابینت Cabinet weight
12 bit تعداد بیت سطوح خاکستری Color Grayscale
4096-65536 تعداد سطوح خاکستری Gray Scale per Color  level
1920-3840 نرخ تازه سازی Refresh Rate Hz
8 نوع اسکن Driving Type
1500 میزان روشنایی Brightness
150 زاویه دید در سطح افقی Optimal Horizontal Viewing Angle
150 زاویه دید در سطح عمودی Optimal Vertical Viewing Angle


 • تلویزیون شهری دات پیچ 5
تلویزیون شهری دات پیچ 5 در فضای بازمورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات فنی تلویزیون دات پیچ 5 الماس پارس
SMD 2727 پیکربندی پیکسل Pixel Configuration
5mm دات پیچ Pixel Pitch
40/000pixels/sqm  تراکم پیکسل Pixel Density
960x960x120 mm ابعاد کابینت Cabinet Dimensions LxWxH
160x160 mm ابعاد ماژول Module Dimensions LxWxH
20kg وزن کابینت Cabinet weight
12 bit تعداد بیت سطوح خاکستری Color Grayscale
4096-65536 تعداد سطوح خاکستری Gray Scale per Color  level
1920-3840 نرخ تازه سازی Refresh Rate Hz
4 نوع اسکن Driving Type
4000 میزان روشنایی Brightness
150 زاویه دید در سطح افقی Optimal Horizontal Viewing Angle
150 زاویه دید در سطح عمودی Optimal Vertical Viewing Angle


 • تلویزیون شهری دات پیچ 6
تلویزیون شهری دات پیچ 6 در فضای باز مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات فنی تلویزیون دات پیچ 6 الماس پارس
SMD 2727 پیکربندی پیکسل Pixel Configuration
6mm دات پیچ Pixel Pitch
27/890pixels/sqm  تراکم پیکسل Pixel Density
960x960x120 mm ابعاد کابینت Cabinet Dimensions LxWxH
192x192 mm ابعاد ماژول Module Dimensions LxWxH
20kg وزن کابینت Cabinet weight
12 bit تعداد بیت سطوح خاکستری Color Grayscale
4096-65536 تعداد سطوح خاکستری Gray Scale per Color  level
1920-3840 نرخ تازه سازی Refresh Rate Hz
4 نوع اسکن Driving Type
4500 میزان روشنایی Brightness
150 زاویه دید در سطح افقی Optimal Horizontal Viewing Angle
150 زاویه دید در سطح عمودی Optimal Vertical Viewing Angle


 • تلویزیون شهری دات پیچ 8
تلویزیون شهری دات پیچ 8 در فضای باز مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات فنی تلویزیون دات پیچ 8 الماس پارس
SMD 2727 پیکربندی پیکسل Pixel Configuration
8mm دات پیچ Pixel Pitch
15/625pixels/sqm  تراکم پیکسل Pixel Density
960x960x120 mm ابعاد کابینت Cabinet Dimensions LxWxH
160x320 mm ابعاد ماژول Module Dimensions LxWxH
20kg وزن کابینت Cabinet weight
12 bit تعداد بیت سطوح خاکستری Color Grayscale
4096-65536 تعداد سطوح خاکستری Gray Scale per Color  level
1920-3840 نرخ تازه سازی Refresh Rate Hz
4 نوع اسکن Driving Type
6000 میزان روشنایی Brightness
150 زاویه دید در سطح افقی Optimal Horizontal Viewing Angle
150 زاویه دید در سطح عمودی Optimal Vertical Viewing Angle


 • تلویزیون شهری دات پیچ 10
تلویزیون شهری دات پیچ 10 در فضای باز مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات فنی تلویزیون دات پیچ 10 الماس پارس
LED DIP پیکربندی پیکسل Pixel Configuration
10mm دات پیچ Pixel Pitch
9/216pixels/sqm  تراکم پیکسل Pixel Density
960x960x120 mm ابعاد کابینت Cabinet Dimensions LxWxH
160x160 mm ابعاد ماژول Module Dimensions LxWxH
30kg وزن کابینت Cabinet weight
12 bit تعداد بیت سطوح خاکستری Color Grayscale
4096-65536 تعداد سطوح خاکستری Gray Scale per Color  level
1920-3840 نرخ تازه سازی Refresh Rate Hz
2 نوع اسکن Driving Type
5800 میزان روشنایی Brightness
150 زاویه دید در سطح افقی Optimal Horizontal Viewing Angle
150 زاویه دید در سطح عمودی Optimal Vertical Viewing Angle


 

 • تلویزیون شهری دات پیچ 10
تلویزیون شهری دات پیچ 10 در فضای باز مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات فنی تلویزیون دات پیچ 10 الماس پارس
SMD 2727 پیکربندی پیکسل Pixel Configuration
10mm دات پیچ Pixel Pitch
9/216pixels/sqm  تراکم پیکسل Pixel Density
960x960x120 mm ابعاد کابینت Cabinet Dimensions LxWxH
160x320 mm ابعاد ماژول Module Dimensions LxWxH
25kg وزن کابینت Cabinet weight
12 bit تعداد بیت سطوح خاکستری Color Grayscale
4096-65536 تعداد سطوح خاکستری Gray Scale per Color  level
1920-3840 نرخ تازه سازی Refresh Rate Hz
2 نوع اسکن Driving Type
7200 میزان روشنایی Brightness
150 زاویه دید در سطح افقی Optimal Horizontal Viewing Angle
150 زاویه دید در سطح عمودی Optimal Vertical Viewing Angle


 • تلویزیون شهری دات پیچ 10
تلویزیون شهری دات پیچ 10 در فضای باز مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات فنی تلویزیون دات پیچ 10 الماس پارس
SMD 2727 پیکربندی پیکسل Pixel Configuration
10mm دات پیچ Pixel Pitch
9/216pixels/sqm  تراکم پیکسل Pixel Density
960x960x120 mm ابعاد کابینت Cabinet Dimensions LxWxH
160x320 mm ابعاد ماژول Module Dimensions LxWxH
25kg وزن کابینت Cabinet weight
12 bit تعداد بیت سطوح خاکستری Color Grayscale
4096-65536 تعداد سطوح خاکستری Gray Scale per Color  level
1920-3840 نرخ تازه سازی Refresh Rate Hz
4 نوع اسکن Driving Type
5800 میزان روشنایی Brightness
150 زاویه دید در سطح افقی Optimal Horizontal Viewing Angle
150 زاویه دید در سطح عمودی Optimal Vertical Viewing Angle


 • تلویزیون شهری دات پیچ 16
تلویزیون شهری دات پیچ 16 در فضای باز مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات فنی تلویزیون دات پیچ 16 الماس پارس
LED DIP پیکربندی پیکسل Pixel Configuration
16mm دات پیچ Pixel Pitch
3/844pixels/sqm  تراکم پیکسل Pixel Density
960x960x80 mm ابعاد کابینت Cabinet Dimensions LxWxH
160x320 mm ابعاد ماژول Module Dimensions LxWxH
30kg وزن کابینت Cabinet weight
12 bit تعداد بیت سطوح خاکستری Color Grayscale
4096-65536 تعداد سطوح خاکستری Gray Scale per Color  level
1920-3840 نرخ تازه سازی Refresh Rate Hz
1 Static نوع اسکن Driving Type
8500 میزان روشنایی Brightness
150 زاویه دید در سطح افقی Optimal Horizontal Viewing Angle
150 زاویه دید در سطح عمودی Optimal Vertical Viewing Angle


 • تلویزیون شهری دات پیچ 20
تلویزیون شهری دات پیچ 20 در فضای باز مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات فنی تلویزیون دات پیچ 2.5 الماس پارس
LED DIP پیکربندی پیکسل Pixel Configuration
20mm دات پیچ Pixel Pitch
2/500pixels/sqm  تراکم پیکسل Pixel Density
960x960x120 mm ابعاد کابینت Cabinet Dimensions LxWxH
160x320 mm ابعاد ماژول Module Dimensions LxWxH
40kg وزن کابینت Cabinet weight
12 bit تعداد بیت سطوح خاکستری Color Grayscale
4096-65536 تعداد سطوح خاکستری Gray Scale per Color  level
1920-3840 نرخ تازه سازی Refresh Rate Hz
1 Static نوع اسکن Driving Type
9000 میزان روشنایی Brightness
150 زاویه دید در سطح افقی Optimal Horizontal Viewing Angle
150 زاویه دید در سطح عمودی Optimal Vertical Viewing Angle